Kế toán ngân hàng – Đề 01 (Câu 1- Câu 10)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 1: Thanh toán liên hàng áp dụng trong phạm vi nào?

 
 
 
 

2. 2: Thanh toán bù trừ điện tử áp dụng trong phạm vi nào?

 
 
 
 

3. 3: Khi tiến hành thanh toán bù trừ, tại ngân hàng chủ trì, nơi giao nhận chứng từ, ngân hàng thành viên phải làm gì?

 
 
 
 

4. 4: Để thanh toán bù trừ, ngân hàng Nhà nước chủ trì phải lập các loại bảng kê nào?

 
 
 
 

5. 5: Để thanh toán bù trừ, ngân hàng thành viên phải lập các bảng kê nào?

 
 
 
 

6. 6: Trong thanh toán bù trừ, các chứng từ do khách hàng lập gồm những loại chứng từ nào?

 
 
 
 

7. 7: Muốn được tham gia thanh toán bù trừ, các ngân hàng phải có điều kiện gì là cần thiết nhất?

 
 
 
 

8. 8: Thanh toán bù trừ điện tử (TTBTĐT) khác thanh toán bù trừ (TTBT) thế nào về thủ tục giấy tờ?

 
 
 
 

9. 9: Trong thanh toán liên hàng, trung tâm kiểm soát đối chiếu có nhiệm vụ gì đối với các ngân hàng tham gia thanh toán?

 
 
 
 

10. 10: Đối chiếu bên Nợ trong sổ đối chiếu liên hàng là đối chiếu với loại chứng từ nào?