Kế toán quản trị – Đề 01 (Câu 1- Câu 10)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 1. Kế toán quản trị cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản trị trong việc:

 
 
 
 

2. 2. Kế toán quản trị áp dụng chủ yếu ở các tổ chức nào dưới đây

 
 
 
 

3. 3. Nội dung báo cáo kế toán quản trị do:

 
 
 
 

4. 4. Phát biểu nào dưới đây là đúng:

 
 
 
 

5. 5. Đối tượng sử dụng thông tin của KTQT chủ yếu là:

 
 
 
 

6. 6. Thông tin kế toán quản trị phải:

 
 
 
 

7. 7. Tính linh hoạt của thông tin do KTQTcung cấp thể hiện ở:

 
 
 
 

8. 8. Kế toán quản trị cung cấp thông tin:

 
 
 
 

9. 9. Kế toán quản trị là:

 
 
 
 

10. 10. KTQT và KTTC giống nhau ở chỗ: