Kế toán quản trị – Đề 03 (Câu 21- Câu 30)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 21. Chi phí NVL trực tiếp là:

 
 
 
 

2. 22. Trong doanh nghiệp, chi phí là:

 
 
 
 

3. 23. Chi phí sản phẩm là

 
 
 
 

4. 24. Chi phí sản xuất bao gồm:

 
 
 
 

5. 25. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp bao gồm

 
 
 
 

6. 26. Chi phí sản phẩm bao gồm:

 
 
 
 

7. 27. Chi phí thời kỳ bao gồm:

 
 
 
 

8. 28. Trong công ty, chi phí kiểm soát được của người cửa hàng trưởng được quyết định việc mua bán là:

 
 
 
 

9. 29. Chi phí thời kỳ là:

 
 
 
 

10. 30. Muốn đánh giá đúng trách nhiệm người quản lý một bộ phận của DN: