Kế toán quản trị – Đề 04 (Câu 31- Câu 40)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 31. Những đặc điểm nào sau đây thể hiện chi phí trực tiếp:

 
 
 
 

2. 32. Những đặc điểm nào sau đây thể hiện chi phí gián tiếp:

 
 
 
 

3. 33. Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí:

 
 
 
 

4. 34. Chi phí ban đầu là khoản chi phí bao gồm:

 
 
 
 

5. 35. Công dụng của việc phân loại chi phí thành chi phí kiểm soát được và không kiểm soát được là:

 
 
 
 

6. 36. Ở một mức khối lượng nhất định nếu biết tổng chi phí và tổng định phí thì biến phí đơn vị bằng:

 
 
 
 

7. 37. Xác định chi phí nào sau đây có thể là biến phí cấp bậc:

 
 
 
 

8. 38. Nếu khối lượng SX tăng từ 800 lên 1000 SP thì:

 
 
 
 

9. 39. Chi phí chìm được giải thích là chi phí:

 
 
 
 

10. 40. Xác định nghiệp vụ nào dưới đây làm phát sinh chi phí ở doanh nghiệp: