Kế toán quản trị – Đề 06 (Câu 51- Câu 60)

1. 51. Doanh thu an toàn của các doanh nghiệp phụ thuộc vào:

 
 
 
 

2. 52. Khi doanh nghiệp đã vượt qua điểm hòa vốn, nếu doanh thu tăng một lượng thì lợi nhuận sẽ tăng một lượng bằng:

 
 
 
 

3. 53. Đối với những doanh nghiệp SXKD nhiều loại sản phẩm, nếu doanh thu tăng một lượng bằng nhau thì những sản phẩm có tỉ lệ số dư đảm phí lớn hơn sẽ:

 
 
 
 

4. 54. Giá bán hòa vốn tại các mức sản lượng khác nhau được xác định bằng công thức:

 
 
 
 

5. 55. Công thức nào sau đây dùng để tính doanh thu cần đạt được để thỏa mãn mức lợi nhuận mong muốn:

 
 
 
 

6. 56. Đòn bẩy kinh doanh:

 
 
 
 

7. 57. Tác dụng của chỉ tiêu số dư đảm phí là:

 
 
 
 

8. 58. Công thức xác định sản lượng cần sản xuất và tiêu thụ để đạt mức lợi nhuận mong muốn là:

 
 
 
 

9. 59. Tỉ lệ giữa biến phí và định phí so với tổng chi phí được gọi là:

 
 
 
 

10. 60. Doanh thu hòa vốn chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào sau đây:

 
 
 
 

Question 1 of 10