Kế toán sản xuất – Đề 03 (Câu 21- Câu 30)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 21: Chi phí lãi vay, chi phí bo lãnh trong thời gian thực hiện dự án đầu tư, kế toán ghi:

 
 
 
 

2. 22: Khi thanh lý công trình tạm, công trình phụ phục vụ thi công, chênh lệch thu nhỏ hơn chi được kết chuyển vào chi phí đầu tư xây dựng, kế toán ghi:

 
 
 
 

3. 23: Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà làm việc của ban QLDA, kế toán ghi:

 
 
 
 

4. 24: Khi công trình hạng mục công trình hoàn thành tạm bàn giao đưa vào sử dụng, căn cứ hồ sơ tạm bàn giao, kế toán ghi:

 
 
 
 

5. 25: Khi bàn giao công trình, hạng mục công trình đang đầu tư xây dựng dở dang cho chủ đầu tư khác, kế toán ghi

 
 
 
 

6. 26: Khi xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng cho ban QLDA, kế toán ghi

 
 
 
 

7. 27: Khi mua ngoài nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho ban QLDA phục vụ cho quá trình đầu tư hình thành TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi

 
 
 
 

8. 28: Khi mua ngoài nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho ban QLDA phục vụ cho quá trình đầu tư hình thành TSCĐ dùng cho HCSN hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi

 
 
 
 

9. 29: Chi phí khác (điện, nước, điện thoại…) cho ban QLDA phục vụ quá trình đầu tư xây dựng tạo ra TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

 
 
 
 

10. 30: Khi nhận vốn đầu tư bằng TSCĐ do cấp trên cấp để sử dụng ban QLDA, kế toán ghi: