Kế toán tài chính

Giáo trình trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về kế toán tài chính doanh nghiệp, các khái niệm và nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận, nội dung tổ chức công tác kế toán các yếu tố của quá trình SXKD trong doanh nghiệp như: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán TSCĐ, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả, kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán vay, nợ trong doanh nghiệp, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính.

Kế toán tài chính doanh nghiệp trình bày các tài khoản sử dụng cũng như phương pháp kế toán và việc vận dụng các chuẩn mực kế toán trong các phân hành kế toán doanh nghiệp như: Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư, kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ…. đến hệ thống báo cáo tài chính

Mục tiêu của môn học

  • Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam
  • Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau.

Nguyên tắc

  • Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình huống
  • Gắn với tình hình thực tế của Việt Nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề.
  • Có tham khảo cách viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới.