Khoản chi phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Câu hỏi:
Năm 2016 Công ty tôi có chi một số khoản mang tính chất phúc lợi cho người lao động như hiếu, hỷ, chi cho người lao động đi nghỉ mát… Xin hỏi các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Trả lời:
Căn cứ điểm 30, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động…. được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)