Khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Câu hỏi: Xin hỏi khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo ở Mù Cang Chải có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?
Tháng 7 năm 2017, Công ty tôi có chi một khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo ở Mù Cang Chải. Xin hỏi khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Ngày 31/08/2017

Trả lời Tổng cục thuế:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèođược tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo phải theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ có thể bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ; Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương; hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu có) hoặc chứng từ chi tiền. Trường hợp bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ thì hồ sơ xác định khoản tài trợ bao gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ; hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá hoặc chứng từ chi tiền.