Khoản tiền bồi thường có phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng không?

Câu hỏi:
Tháng 6/2016, Công ty tôi có nhận được 1 khoản tiền bồi thường về tài sản trên đất do bị thu hồi đất để làm đường đi theo quyết định của UBND huyện. Xin hỏi khoản tiền bồi thường này có phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng không?
Trả lời:
Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì: Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng. Như vậy, theo quy định trên và nội dung bạn trình bày thì khoản tiền bồi thường tài sản trên đất mà công ty bạn nhận được do bị thu hồi đất theo quyết định của UBND huyện thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)