Khoản tiền lãi cho vay của doanh nghiệp có nộp thuế giá trị gia tăng không?

Câu hỏi:
Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Tháng 8 năm 2014, doanh nghiệp có 5 tỷ đồng vốn nhàn rỗi chưa sử dụng nên cho doanh nghiệp khác vay. Vừa rồi chúng tôi nhận được khoản tiền lãi. Vậy xin hỏi khoản tiền lãi cho vay của doanh nghiệp có nộp thuế giá trị gia tăng không?
Trả lời:
Theo quy định trước đây về thuế giá trị gia tăng thì chỉ có tiền lãi do tổ chức tín dụng cho vay thuộc đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng, tiền lãi do tổ chức không phải là tổ chức tín dụng cho vay thuộc đối tượng phải chịu thuế gia trị gia tăng.

Thông tư số 219 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đã sửa đổi bổ sung một số đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng trong đó có hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp bạn có tiền nhàn rỗi cho doanh nghiệp khác vay thì khoản tiền lãi cho vay doanh nghiệp bạn thu được thuộc đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng, vì vậy doanh nghiệp bạn không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền lãi nêu trên.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)