KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN TỔNG THU NHẬP

Từ 1/1/2018: “Không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên tổng thu nhập”. Chương trình do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức chiều 20/9 tại Hà Nội.
1. TIỀN LƯƠNG THÁNG đóng BHXH đã được quy định rõ tại Điều 30 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH.
“Theo đó, chỉ những nhóm phụ cấp lương xác định được cùng mức lương, có tính thường xuyên và ổn định sẽ được tính đóng BHXH.
2. Còn những KHOẢN PHỤ CẤP lương GẮN LIỀN VỚI KẾT QUẢ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÓ TÍNH BIẾN ĐỘNG thì sẽ KHÔNG TÍNH ĐỐNG BHXH”
3. Tương tự với KHOẢN BỔ SUNG KHÁC,Chỉ những khoản được xác định cùng với tiền lương, CÓ TÍNH ỔN ĐỊNH thì sẽ được làm căn cứ tính đóng BHXH. Với các KHOẢN BỔ SUNG KHÁC không xác định được ngay với mức lương và PHỤ THUỘC VÀO KẾT QUẢ LAO ĐỘNG thì KHÔNG tính đóng BHXH.