Kiểm toán – Đề 01 (Câu 01- Câu 10)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Một trong những chức năng của kiểm toán là:

 
 
 
 

2. Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi phân loại này?

 
 
 
 

3. Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:

 
 
 
 

4. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân thủ:

 
 
 
 

5. Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc loại kiểm toán:

 
 
 
 

6. Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính?

 
 
 
 

7. Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính thuộc nội dung của loại kiểm toán nào?

 
 
 
 

8. Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành kiểm toán, loại kiểm toán nào trong các loại kiểm toán dưới đây không thuộc phậm vi phân loại này?

 
 
 
 

9. Cuộc kiểm toán được tiến hành có thu phí kiểm toán do:

 
 
 
 

10. Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán nội bộ?