Kiểm toán – Đề 02 (Câu 11- Câu 20)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Nếu lấy chức năng liểm toán làm tiêu chí phân loại thì kiểm toán được phân thành:

 
 
 
 

2. Trong các chức năng dưới đây, chức năng nào không thuộc kiểm toán độc lập?

 
 
 
 

3. Nếu chỉ lấy chủ thể tiến hành kiểm toán làm tiêu chí để phân loại thì kiểm toán được phân thành:

 
 
 
 

4. Một cuộc kiểm toán được thiết kế để phát hiện ra những vi phạm pháp luật, các chế định của nhà nước và các quy định của công ty tài chính là một cuộc kiểm toán:

 
 
 
 

5. Chuẩn mực về tính độc lập thuộc:

 
 
 
 

6. Chuẩn mực về lập kế hoạch kiểm toán thuộc:

 
 
 
 

7. Kiểm toán viên độc lập thuộc:

 
 
 
 

8. Trong các sự kiện kinh tế phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp dưới đây, sự kiện nào không thuộc phạm vi nói trên?

 
 
 
 

9. Các khoản chi trả tiền cho khách hàng về các tài sản, vật tư đã nhận:

 
 
 
 

10. Trong các điều kiện sau đây, điều kiện nào không thuộc các điều kiện của cơ sở dẫn liệu?