Kiểm toán – Đề 03 (Câu 21- Câu 30)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Sự kiện kinh tế là gì?

 
 
 
 

2. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào không thuộc hành vi gian lận?

 
 
 
 

3. Giao dịch là gì?

 
 
 
 

4. Trong các biểu hiện dưới đây, biểu hiện nào không phải là biểu hiện của sai sót?

 
 
 
 

5. Cơ sở dẫn liệu có tác dụng quan trọng đối với giai đoạn nào của quá trình kiểm toán?

 
 
 
 

6. Để xác định tính trọng yếu của gian lận, sai sót cần dựa vào căn cứ nào là chủ yếu?

 
 
 
 

7. Yếu tố nào cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ?

 
 
 
 

8. Trong tất cả các bước sau đây, bước nào không thuộc các bước tiến hành đánh giá tính trọng yếu?

 
 
 
 

9. Kiểm soát quản lý thuộc loại kiểm soát nào?

 
 
 
 

10. Trong các rủi ro sau đây, rủi ro nào không thuộc rủi ro kiểm toán?