Kiểm toán- Đề 04 (Câu 31- Câu 40)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Gian lận là gì?

 
 
 
 

2. Để phân tích đánh gí rủi ro tiềm tàng cần có thông tin nào?

 
 
 
 

3. Khái niệm về gian lận biểu hiện là:

 
 
 
 

4. Hạn chế nào trong các hạn chế dưới đây không thuộc những hạn chế có hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ?

 
 
 
 

5. Những hành vi có thể xem là hành vi gian lận là:

 
 
 
 

6. Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp về mặt tài chính cần xem xét đến biểu hiện chủ yếu nào?

 
 
 
 

7. Khái niệm về sai sót biểu hiện là:

 
 
 
 

8. Trong các phương pháp dưới đây, phương pháp nào không thuộc phương pháp của kiểm toán để thu thập các bằng chứng kiểm toán?

 
 
 
 

9. Sai sót là gì?

 
 
 
 

10. Những yếu tố nào ảnh hưởng đén việc nảy sinh gian lận và sai sót?