Kiểm toán – Đề 05 (Câu 41- Câu 50)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Trọng yếu là gì?

 
 
 
 

2. Những hành vi nào biểu hiện sai sót?

 
 
 
 

3. Các bước tiến hành đánh giá tính trọng yếu gồm:

 
 
 
 

4. Rủi ro kiểm toán gồm:

 
 
 
 

5. Rủi ro phát hiện là gì:

 
 
 
 

6. Rủi ro kiểm soát là gì?

 
 
 
 

7. Rủi ro kiểm toán là gì?

 
 
 
 

8. Trường hợp nào đáp ứng yêu cầu của bằng chứng kiểm toán?

 
 
 
 

9. Kế toán bán hàng biển thủ tiền từ khách hàng nợ bằng cách không ghi sổ kế toán và ghi giảm nợ tài khoản phải thu bằng cách lập dự phòng phải thu khó đòi. Hành vi đó là:

 
 
 
 

10. Bằng chứng nào nói chung được xem là đầy đủ khi: