Kiểm toán – Đề 06 (Câu 51- Câu 60)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Việc phân tích đánh giá rủi ro tiềm tàng là cơ sở để:

 
 
 
 

2. Loại bằng chứng về thanh toán với người bán có ít tính thuyết phục nhất là:

 
 
 
 

3. Bằng chứng nào có mức độ tin cậy cao nhất là các chứng từ, tài liệu:

 
 
 
 

4. các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán là:

 
 
 
 
 

5. Khai khống chi phí khấu hao thuộc gian lận của chu kỳ kiểm toán nào?

 
 
 
 

6. Thu thập bằng chứng nhằm:

 
 
 
 

7. Kiểm toán viên tính toán lại các số liệu là thu thập bằng chứng bằng phương pháp:

 
 
 
 

8. Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính khi phân loại theo loại nghiệp vụ và quá trình sản xuất?

 
 
 
 

9. Giai đoạn nào thuộc trình tự kiểm toán:

 
 
 
 

10. Nội dung nào trong các nội dung dưới đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính khi phân loại theo nghiệp vụ và quá trình sản xuất?