Kiểm toán – Đề 07 (Câu 61- Câu 70)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Dựa trên cơ sở nào để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết?

 
 
 
 

2. Khi phân loại nghiệp vụ và quy trình sản xuất kinh doanh, nội dung nào trong các nội dung dưới đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính?

 
 
 
 

3. Phạm vi kiểm toán là gì?

 
 
 
 

4. Khi phân loại kiểm toán theo các yếu tố, bộ phận cấu thành các báo cáo tài chính, nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính?

 
 
 
 

5. Báo cáo kiểm toán là gì?

 
 
 
 

6. Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung phân tịch báo cáo tài chính, khi phân loại theo các yếu tố bộ phận cấu thành báo cáo tài chính?

 
 
 
 

7. Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn nào của quá trình kiểm toán?

 
 
 
 

8. Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc trình tự kiểm toán:

 
 
 
 

9. Khai khống khối lượng công việc thuộc gian lận chu kỳ kiểm toán nào?

 
 
 
 

10. Để tiến hành kiểm toán phai tôn trong giai đoạn nào?