Kiểm toán – Đề 08 (Câu 71- Câu 80)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Khi kiểm toán viên từ chối nêu ý kiến nhận xét thuộc loại báo cáo kiểm toán nào?

 
 
 
 

2. Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thộc nội dung của kế hoạch kiểm toán?

 
 
 
 

3. Công việc nào thuộc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán?

 
 
 
 

4. Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán chiến lược:

 
 
 
 

5. Lập chương trình kiểm toán dựa trên cơ sở:

 
 
 
 

6. Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung của kế hoạch thu thập tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?

 
 
 
 

7. Báo cáo ngoại trừ thuộc dạng của báo cáo:

 
 
 
 

8. Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung kế hoạch tìm hiểu về hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp?

 
 
 
 

9. Nội dung phương pháp tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ không bao gồm nội dung nào trong các nội dung dưới đây?

 
 
 
 

10. Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc kiểm toán chi tiết?