Kiểm toán – Đề 10 (Câu 91- Câu 100)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Hồ sơ của kiểm toán giao cho khách hàng thường bao gồm hồ sơ nào?

 
 
 
 

2. Trong các hồ sơ sau, hồ sơ nào không thuộc hồ sơ kiểm toán giao cho khách hàng?

 
 
 
 

3. Hồ sơ công ty kiểm toán cần lưu giữ bao gồm những hồ sơ nào?

 
 
 
 

4. Hồ sơ nào trong các hồ sơ sau không thuộc hồ sơ lưu giữ của công ty kiểm toán?

 
 
 
 

5. Sau khi đã lập báo cáo kiểm toán, các kiểm toán viên công ty kiểm toán cần giải quyết các sự kiện nào có thể phát sinh?

 
 
 
 

6. Sự kiện (công việc) nào trong các sự kiện sau phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán không thuộc thẩm quyền giải quyết của các kiểm toán viên và công ty kiểm toán?

 
 
 
 

7. Chọn mẫu theo khối là một trong những phương pháp?

 
 
 
 

8. Dựa vào phép duy vật biện chứng kiểm toán đã hình thành phương pháp khách quan chung để nghiên cứu các đối tượng theo một trình tự logic nào?

 
 
 
 

9. Nếu khả năng của mọi phần tử trong tổng thể được chọn vào mẫu là như nhau thì đó là cách chọn?

 
 
 
 

10. Để kiểm toán các số liệu trên các chứng từ (tài khoản sổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán) kiểm toán thường sử dụng phương pháp kỹ thuật nào?