Lỗ phát sinh trước khi hợp nhất của Công ty đó được xử lý như thế nào?

Do một Công ty trong Tổng công ty làm ăn thua lỗ nên Tổng công ty đã có quyết định hợp nhất Công ty đó vào công ty của tôi,xin hỏi số lỗ phát sinh trước khi hợp nhất của Công ty đó được xử lý như thế nào?

Trả lời:

Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì Doanh nghiệp hợp nhất phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định hợp nhất của cơ quan có thẩm quyền.Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.