Mẩu biểu giải trình chi phí lãi vay 635

Quyết toán thuế 2014: Bảng giải trình chi phí lãi vay – chi tiết cho tài khoản 635