Nâng cao hiệu quả của các báo cáo quản trị bằng kho báo cáo mẫu của Excel

Thủ thuật 72: Nâng cao hiệu quả báo cáo bằng các mẫu biểu có sẵn của Excel.