Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam

41-NQ-CP.signed

 

Tải tài liệu