Nguyên lý kế toán – Bộ đề 01 (Từ câu 1->10)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Câu 1. Đối tượng phục vụ chủ yếu của kế toán quản trị là:

 
 
 
 

2. Câu 2. Tổng chi phí nếu được phân loại theo

 
 
 
 

3. Câu 3. Biến phí hoạt động có tính chất sau:

 
 
 
 

4. Câu 4. Trong dự toán chi phí sản xuất chung có loại trừ chi phí khấu hao, nguyên nhân:

 
 
 
 

5. Câu 5. Cách phân loại chi phí nào rất quan trọng trong kế toán quản trị:

 
 
 
 

6. Câu 6. Kế toán quản trị áp dụng cho các nhóm tổ chức nào:

 
 
 
 

7. Câu 7. Tỷ lệ số dư đãm phí:

 
 
 
 

8. Câu 8. Đặc điểm thông tin của kế toán quản trị phải:

 
 
 
 

9. Câu 9. Điểm hòa vốn mà điểm mà tại đó:

 
 
 
 

10. Câu 10. Dự toán tổng thể của một doanh nghiệp được xây dựng bắt đầu từ: