Nguyên lý kế toán – Bộ đề 06 (Từ câu 51->60)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 1. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán

 
 
 
 

2. 2. Đối tượng của kế toán là:

 
 
 
 

3. 3. Đặc điểm của tài sản trong 1 DN

 
 
 
 

4. 4. TS trong DN khi tham gia vào qtr sx sẽ biến động như thế nào?

 
 
 
 

5. 5. KT tài chính có đặc điểm

 
 
 
 

6. 6. Các khoản nợ phải thu

 
 
 
 

7. 7. KT Tài chính có đặc điểm

 
 
 
 

8. 8. Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ ktế phát sinh của kế toán

 
 
 
 

9. 9. Thước đo chủ yếu

 
 
 
 

10. 10. Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng sinh lời và khả
năng thanh toán công nợ