Nguyên lý kế toán – Bộ đề 07 (Từ câu 61->70)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 61. Kỳ kế toán năm của đvị kế toán đc xác định

 
 
 
 

2. 62. Hai TS giống nhau đc DN mua ở 2 thời điểm khác nhau nên có gía khác nhau, khi ghi giá
của 2 TS này KT phải tuân thủ

 
 
 
 

3. 63. Đầu kỳ TS của DN là 800tr trong đó VCSH là 500tr, trong kỳ DN thua lỗ 100tr, TS và
VCSH của DN lúc này là

 
 
 
 

4. 64. Ngtắc thận trọng yêu cầu

 
 
 
 

5. 65. Đối tượng  nào sau đây là TS:

 
 
 
 

6. 66. Đối tượng  nào sau đây là Nợ phải trả:

 
 
 
 

7. 67. Đối tượng  nào sau đây là VCSH:

 
 
 
 

8. 68. Trong kỳ DN thu đc 10tr trong đó thu nợ 2tr và doanh thu trong kỳ là

 
 
 
 

9. 69. Vdụ nào sau đây thuộc khái niệm dồn tích (dthu sẽ đc ghi nhận khi đã thu đc tiền hoặc sẽ
thu đc tiền, bán hàng chưa thu tiền cũng đc ghi nhận doanh thu)

 
 
 
 

10. 70. Nội dung ngtắc phù hợp yêu cầu (khi ghi nhận dthu thì phải ghi nhận 1 khoản chi phí
tương ứng dùng để tạo ra doanh thu trong kỳ)