Những quy định liên quan đến việc khách hàng không lấy hoá đơn 2017

Nhiều khi doanh nghiệp bán hàng cho khách lẻ hay người dân họ không lấy hoá đơn. Vậy doanh nghiệp sẽ làm gì trong trường hợp này. Hãy cùng Chúng tôi tìm hiểu về những quy định có liên quan đến việc khách hàng mua hàng không lấy hoá đơn. Với những khách lẻ mua hàng thì thường họ sẽ không lấy hoá đơn. Vậy với trường hợp này doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào?

1.Quy định về việc xuất hoá đơn khi bán hàng

Theo như quy định tại khoản 7, điều 3 của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2015 của Chính phủ có quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi và bổ sung một số điều của những Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của những Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ:

“Người bán phải lập hoá đơn khi thực hiện bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ dàng để khuyến mại, quảng cáo hay hàng mẫu, những hàng hoá dịch vụ để cho, biếu tặng hay trao đổi trả lương cho người lao động. Trừ những hàng hoá luân chuyển nội bộ hay tiêu dùng nội bộ để tiếp tuc quá trình sản xuất hoạt động.”

Theo như những quy định trên thì khi bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thì người bán phải xuất hoá đơn, kể cả trường hợp hàng khuyến mại hay quảng cáo, hàng mẫu, hàng hoá dùng để cho biếu tặng.

2.Quy định về việc khách hàng không lấy hoá đơn

Theo quy định tại khoản 7, điều 3 của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2015 của Chính phủ có quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi và bổ sung một số điều về những Luật Thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định về thuế, sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ như sau:

“Với trường hợp doanh nghiệp khi thực hiện bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần mà người mua không lấy hoá đơn hay không cung caaos họ tên, địa chỉ hay mã số thuế nếu có thì doanh nghiệp vẫn phải lập hoá đơn và ghi rõ là “Người mua không lấy hoá đơn” hoặc là “Người mua không cung cấp họ tên, địa chỉ, mã số thuế”. Đặc biệt đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn thì cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu của những người mua không lấy hoá đơn đã phát sinh trong ngày hôm đó.”

Một số trường hợp như quy định tại Công văn 165/TCT-DNL ban hành ngày 12/01/2017 của Tổng cục thuế có hướng dẫn việc lập hoá đơn đối với Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:

“Với trường hợp Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam thực hiện cung cấp dịch vụ truyền hình bao gồm như truyền hình cáp hay truyền hình kỹ thuật số và các dịch vụ GTGT khác qua mạng truyền hình cáp (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) mà khi khách hàng không lấy hoá đơn thì Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam phải lập chung một hoá đơn để ghi nhận tổng doanh thu của những người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong kỳ tính cước. Chỉ tiêu người mua trên hoá đơn ghi rõ nội dung “Người mua không lấy hoá đơn”.

Tóm lại theo quy định nếu trường hợp khách hàng không lấy hoá đơn thì doanh nghiệp phải thực hiện như sau:

+ Doanh nghiệp vẫn lập hoá đơn cho khách hàng và ghi rõ người mua không lấy hoá đơn.

+ Nếu trường hợp trong một ngày có nhiều khách hàng không lấy hoá đơn thì doanh nghiệp lập bảng kê và lập một hoá đơn ghi rõ “Người mua không lấy hoá đơn”