Phần chi phí khấu hao khi TSCĐ ngừng hoạt động có được tính vào CP được trừ khi tính thuế TNDN không?

 

 

Phần chi phí khấu hao của dây truyền trong thời gian TSCĐ tạm dừng hoạt động có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

Câu hỏi:

Năm 2016, dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty tôi bị hư hỏng, không sản xuất được phải tạm thời dừng để sửa chữa với thời gian năm tháng. Dự kiến trong tháng 7 năm 2016 sẽ tiếp tục đưa vào sản xuất. Xin hỏi phần chi phí khấu hao của dây truyền trong thời gian TSCĐ tạm dừng hoạt động có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời:

Nội dung bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)