Phân tích báo cáo tài chính – Gánh nặng lãi vay

Lợi nhuận trước thuế của công ty sẽ lớn nhất khi không có các khoản thanh toán lãi cho các chủ nợ. Tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế so với lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) được gọi là hệ số gánh nặng lãi vay (interest burden, IB). Khi hệ số gánh nặng lãi vay đạt giá trị khả dĩ cao nhất bằng 1, công ty không có đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy tài chính càng cao, hệ số gánh nặng lãi vay càng thấp càng thấp.

Trong trường hợp doanh nghiệp EBIT là một số âm, doanh nghiệp không có phần dư để bù đắp cho chi phí lãi vay, lúc này 100% chi phí lãi vay sẽ bào mòn trực tiếp nguồn vốn kinh doanh (Lãi vay ăn mòn vốn)