Quyết toán thuế: Lưu ý đối với hàng bán bị trả lại tài khoản 531

Quyết toán thuế 2014: Một số lưu ý về tài khoản 531 hàng bán bị trả lại