Số thuế TTĐB không được khấu trừ hết có được tiếp tục khấu trừ cho lô hàng khác không?

Câu hỏi:
Trước đây, Công ty tôi nhập khẩu 100 máy điều hoà nhiệt độ để lắp đặt vào công trình toàn nhà văn phòng cho khách hàng, lô hàng này đã nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu là 100 triệu đồng; sau đó Công ty không thể ký hợp đồng bán toàn bộ lô hàng này cho khách hàng mà Công ty phải bán lẻ do đó giá thấp hơn so với giá nhập khẩu. Số thuế Tiêu thụ đặc biệt tính theo giá bán thực tế chỉ trên 90 triệu đồng. Vậy, xin hỏi số thuế Tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ hết có được tiếp tục khấu trừ cho lô hàng khác không?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì Người nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ số thuế Tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước. Số thuế Tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế Tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế Tiêu thụ đặc biệt tính được ở khâu bán ra trong nước. Trường hợp đặc biệt đối với số thuế Tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)