Tài sản góp vốn của thành viên có phải kê khai tính thuế GTGT không?

Thành viên sáng lập có góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Xin hỏi tài sản góp vốn này có phải kê khai tính thuế GTGT?

Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi mới thành lập tháng 8/2016, thành viên sáng lập có góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Xin hỏi tài sản góp vốn này có phải kê khai tính thuế GTGT?

Trả lời:
Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại khoản 7, Điều 5 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế khi góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật, kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

(Nguồn: Tổng Cục Thuế Việt Nam)