Tháng 7 năm 2016 tôi có nhận được 1 khoản tiền tài trợ từ một Hội nghề nghiệp. Xin hỏi khoản tiền này tôi có phải tính thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111 thì các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội và thực hiện nhiệm vụ theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội đó.