Thông tư 78/2014 TT BTC Hướng dẫn thi hành thuế TNDN. Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thongtu78_2014_TT_BTC thu TNDN

Tải tài liệu