Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ

TT83_17062016BTC

Tải tài liệu