Thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến không?

Để thuận tiện cho việc kinh doanh, Công ty tôi đã làm thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh sang quận khác. Xin hỏi công ty tôi có phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến không?

Trả lời:

Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 95 năm 2016 của Bộ Tài chính, trường hợp Người nộp thuế đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến.