Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào cho đầu tư có được hoàn thuế GTGT không?

Câu hỏi:
Công ty có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư 250 triệu thì có được hoàn thuế giá trị gia tăng?
Trả lời:
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12: Trường hợp Công ty đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. Như vậy trường hợp của Công ty bạn chưa đủ điều kiện được hoàn thuế theo quy định hiện hành.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)