Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt?

Câu hỏi:
Công ty tôi là đơn vị sản xuất rượu. Sản phẩm của Công ty nhiều loại và có nồng độ khác nhau. Do nhiều chủng loại nên công ty cũng không xác định được chính xác nồng độ của từng loại. Vậy Công ty tôi phải tính thuế theo một loại thuế suất có được không?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 điều 6 Thông tư số 195 năm 2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp sản xuất nhiều loại hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có các mức thuế suất khác nhau thì phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, nếu không xác định được theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa mà doanh nghiệp có sản xuất.
Như vậy, theo biểu thuế suất hiện hành thì sản phẩm rượu có hai mức thuế suất áp dụng riêng cho từng loại sản phẩm là rượu có nồng độ dưới 20 độ và rượu có nồng độ từ 20 độ trở lên. Nếu Công ty không xác định được cụ thể thì phải áp dụng mức thuế suất cao hơn, đó là mức thuế suất áp dụng đối với rượu từ 20 độ trở lên.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)