Tiền nhàn rỗi cho vay

Công ty tôi có một khoản tiền nhàn dỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh; tháng 6 năm 2016 có ký hợp đồng cho công ty bạn vay trong thời hạn 3 tháng. Xin hỏi khoản tiền lãi thu được có phải kê khai nộp thuế GTGT không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Như vậy căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi thì khoản lãi thu được từ hợp đồng cho vay của Công ty bạn đã nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.