Tối ưu hóa thuế trong quá trình mua bán – sáp nhập

Trong vòng 5 năm qua, hoạt động Mua bán và Sáp nhập (M&A) ở Việt Nam đã và đang gia tăng nhanh chóng cả về số lượng và giá trị. Việc vận dụng khéo léo các văn bản pháp luật có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa số thuế phải nộp một cách hợp pháp