Trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ của hai công trình này khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Tháng 5/2016, Công ty tôi vừa khánh thành một phòng đọc sách và 01 sân đánh cầu lông với tổng giá trị quyết toán là 120 triệu đồng nhằm phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Xin hỏi Công ty tôi có được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ của hai công trình này khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản trích khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không được tính vào chi phí được trừ. Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao… đủ điều kiện là tài sản cố định, được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.