Trình bày các KPI đo lường sức khỏe tài chính bằng biểu đồ

Trình bày các KPI đo lường sức khỏe tài chính bằng biểu đồ.

☀ Hướng dẫn chi tiết các bước lập “speedometer chart” để minh họa số liệu tài chính
☀ Sử dụng tính năng “Value from Cells” để ghi chú nhanh các vùng của speedometer chart.
☀ Bảng KPI tài chính bằng biểu đồ đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc truyền tải thông tin tài chính