TT 173/2016/TT-BTC sđbs về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC  ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) (2 trang)

Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo các hình thức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) thì đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, không đòi hỏi phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.

TT173_28102016BTC

Tải tài liệu