Xuất hóa đơn sai mã số thuế nên khách hàng không chấp nhận

Hỏi:
Kính gửi : Tổng Cục Thuế Đơn vị chúng tôi xảy ra trường hợp như sau: Tháng 11/2016 chúng tôi đã xuất hóa đơn VAT cho khách hàng nhưng do KT xuất sai mã số thuế nên khách hàng ko chấp nhận và cả hai công ty chưa kê khai thuế nên hai bên đã làm biên bản thu hồi hóa đơn và lập hóa đơn khác thay thế ( theo Khoản 2, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC). Tháng 12 công ty tôi phát hiện mất liên 2 của hóa đơn đã được hủy. Theo thông tư 10/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 2/3/2014 tại mục a, khoản 4 điều 11 có ghi” trường hợp người bán làm mất, cháy hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ ( người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo”. Trường hợp này chúng tôi phải lập hồ sơ như thế nào, hình thức phạt cảnh cáo có bị ra quyết định bằng văn bản không, mức phạt cảnh cáo là bao nhiêu? Chúng tôi rất mong nhận được câu trả lời của TỔng cục thuế để chúng tôi làm giải trình cho đúng quy định . Xin chân thành cảm ơn

Trả lời

Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

“Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

…”

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính bổ sung điểm g vào Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

“g) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

…”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2 Điều 20 quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

+ Tại Khoản 1 Điều 24 quy định xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng, hóa đơn:

“Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

Trường hợp của Bà theo trình bày: Công ty nơi Bà làm việc đã lập hóa đơn xuất giao cho khách hàng vào tháng 11/2016 nhưng phát hiện sai sót về mã số thuế và hai bên chưa thực hiện kê khai thuế. Người bán, người mua đã lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai, gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới thay thế. Tháng 12/2016, Công ty phát hiện mất liên 2 của hóa đơn đã thu hồi trên thì về nguyên tắc phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 176/2016/TT-BTC.

Về hình thức phạt cụ thể, đề nghị Bà liên hệ bộ phận Ấn chỉ của cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty để được xem xét giải quyết.

Cục Thuế TP thông báo Bà biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này